ДНЕВЕН РЕД НА ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

ДНЕВЕН РЕД НА ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
декември 20 19:43 2021

Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам втората седница на Советот на општина Пехчево за ден 23.12.2021 година (четврток). Втората седница на Советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 13:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од конститутивната седница на советот на општина Пехчево;
 2. Усвојување на записникот од првата седница на советот на општина Пехчево;
 3. Предлог одлука за формирање на Комисија за Статут и прописи;
 4. Предлог одлука за формирање на Комисија за финансирање, Буџет и локален економски развој;
 5. Предлог одлука за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
 6. Предлог одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма на Советот на општина Пехчево;
 7. Предлог одлука за формирање на Комисија за заштита на пациентите;
 8. Предлог одлука за формирање на Комисија за одбележување на значајни настани;
 9. Предлог одлука за формирање на Комисија за општествени дејности;
 10. Предлог одлука за формирање на Комисија за венчавки;
 11. Предлог одлука за формирање на Комисија за еднакви можности на жените и мажите;
 12. Предлог одлука за формирање на Комисија за заштита на потрошувачите;
 13. Предлог одлука за усвојување на Буџет на општина Пехчeво за 2022 година;
 14. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2022 година;
 15. Предлог одлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 2022 година;
 16. Предлог одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2022 година;
 17. Предлог oдлука за усвојување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2023 година;
 18. Предлог одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево, за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водoснабдување, за регулиран период 2022-2024 година;
 19. Предлог одлука за усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-2024 година;
 20. Предлог одлука за одобрување на висината на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад од вилите на туристичкиот локалитет Равна Река – Пехчево;
 21. Предлог одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на OJУДГ ,,7 Септември,, – Пехчево;
 22. Предлог одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;
 23. Предлог програма за работа на советот на општина Пехчево за 2022 година;
 24. Предлог одлука за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли за 2022 година;
 25. Предлог одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2022 год;
 26. Предлог одлука за плаќање на фирмарина, односно назив на деловна просторија за 2022 година;
 27. Предлог одлука за купување, отуѓување и оптоварување на недвижен имот во сопственост на општина Пехчево за 2022 година;
 28. Предлог одлука за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Земјоделско земјиште) за 2022 година;
 29. Предлог одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско земјиште за 2022 год;
 30. Предлог одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година;
 31. Предлог одлука за определување на дефицитарни занимања и занаети во изумирања на територијата на општина Пехчево за 2022 година;
 32. Предлог одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот за 2022 година;
 33. Предлог одлука за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за 2022 година;
 34. Предлог одлука за утврдување на висината на стапка на данок на промет на недвижности за 2022 год;
 35. Предлог oдлука за условите што мора да ги исполнуваат објектите за нештетно отстранување на животински мрши за 2022 година;
 36. Предлог oдлука за посебни сообраќајно технички мерки за забавување на сообраќајот за 2022 год;
 37. Предлог одлука за формирање на Комисија за објекти кога постои опасност од уривање за 2022 год;
 38. Предлог одлука за определување на име на улици во место викано Брегалница – Равна река, општина Пехчево;
 39. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за финансирање на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2021 година;
 40. Предлог одлука за усвојување на правилник за попис на основни средства, инвентар и подвижен имот и побарувања и обврски на општина Пехчево;
 41. Предлог одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом Д-р ,,Иван Георгиев,, – Пехчево;
 42. Предлог oдлука за усвојување Програма за проекти од областа на културата на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, – Пехчево за 2022 година;
 43. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2021 година и Програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2022 година;
 44. Барања од граѓани;
 45. Советнички прашања;
 46. Тековни активности;

Совет на општина Пехчево

Претседател

Виолета Ѓорѓиевска

  Категории: