Усвоени протоколите за училиштата. Децата ќе ги вадат маските од лице кога јадат и на отворено.

Усвоени протоколите за училиштата. Децата ќе ги вадат маските од лице кога јадат и на отворено.
август 27 06:49 2020

Родителите ќе имаат обврска секој ден пред поаѓање во училиште да му ја измерат телесната температура на детето, а ако таа е покачена, нема да смеат да го носат на училиште. Учениците ќе јадат во училница, маските ќе ги вадат од лицата само додека јадат, родителите нема да смеат да влегуваат внатре, а дезинфекцијата ќе биде честа и задолжителна.

Ова се само дел од новите правила што ќе мора да се почитуваат во основните училишта, а кои денеска ги објави Владата во форма на Протокол за постапување на основните училишта за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците. Освен за основните, на веб-страницата на Владата објавен е и протокол за училиштата за средно образование. 

„Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 7:00 часот до 20:00 часот. За влез и за излез на учениците училиштето ги става во функција сите влезови на училишната зграда и изготвува распоред за влез/излез со различно време на влегување и излегување на учениците за секое одделение и го истакнува на видни места во училиштето. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставуваат едукативно-информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедноста во училиштето и средства за дезинфекција на раце. Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби, со задолжително носење маска/прекривка на лицето“, наведено е во протоколот за основните училишта.

Ова се останатите правила од протоколот:

– На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекциско средство.

– Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште и при престојот во училиште задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со одржување на препорачаната дистанца.

– Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.

– На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето и во случај на зголемена температура (над 37°) вработениот се упатува кај матичен лекар.
– Родителот/старателот е должен секој ден пред поаѓање на училиште да му мери телесна температура на детето, а во случај на покачена телесна температура (над 37°) не смее да го донесе детето во училиште, туку треба да се јави на телефон на наставникот/одделенскиот раководител на паралелката. Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште.

– Наставата во училница се изведува со најмногу до 20 ученици и обезбедено физичко растојание од 1,5 метар помеѓу учениците и наставникот и учениците.

– Првиот ден од наставата започнува со упатства за учениците за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и вработените во училиштето.
– Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во училиштето и меѓу учениците.
– За време на наставата и одморите со учениците задолжително е присутен класниот раководител/наставник и се грижи за почитување на физичката дистанца меѓу учениците.
– Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето треба да се изведуваат со употреба на видеоконференциска врска.

– Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на вработените во училиштето и учениците се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден.

– Училиштето изготвува листа на сите површини што треба редовно да бидат чистени.
– Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое дејствува на вируси според упатство на производителот.
– Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека да излезе ученикот кој е внатре).
– Тоалетите треба да бидат функционални заради овозможување услови за почесто миење на рацете со проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое дејствува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

– Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.

– Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта и соблекувални и другите помошни простории се врши веднаш по користењето од страна на секоја група ученици.

– Училиштата воведуваат систем за еднонасочно движење на учениците низ просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните.
– Просториите задолжително се проветруваат по секој наставен час, најмалку половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.
– За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се остава отворен прозорец. Во училницата (доколку ги има) се избегнува употребата на уреди за климатизација и вентилација.
– Директорот на основното училиште треба да определи лица од вработените кои на одредени места ќе бидат во улога на контролори и воедно ќе можат да им помогнат на оние ученици што имаат прашања и им е потребна поддршка да ги разберат мерките за нивна заштита.
– Учениците доаѓаат и одат сами на училиште, во придружба на родител/старател/образовен/личен асистент, со организиран или јавен превоз.
– Превозниците што вршат превоз на ученици ги почитуваат и применуваат протоколите за превоз на патници.

– Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се одвива преку телефон или преку некоја онлајн-апликација која ќе ја договорат родителите и наставниците.

– Учениците носат оброк/храна од дома или доколку е можно за организација, оброкот што го обезбедува училиштето треба да биде соодветно спакуван или готов производ, притоа водејќи сметка за стандардите и нормативите за исхрана за оваа категорија на деца.
– Учениците го консумираат оброкот во училницата во која реализираат настава и само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во училница.
– Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање однадвор и кога рацете изгледаат валкани.
– Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории треба да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на повеќе ученици од различни паралелки (на пр.. за време на еден наставен час, една паралелка е во фискултурната сала, а две паралелки се надвор во училишниот двор или на спортските терени).

– Преминувањето низ заедничките простории треба да се организира така што додека учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците и наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде што се движат.
– Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.

– Испораките за потребите на училиштата ги преземаат надлежните, вработени во училиштата од споредниот влез на училиштето (доколку има таков влез училиштето), а главниот влез е дозволен само за сервисерите и другите служби чии услуги се неопходни (на пр. спроведување на превентивни и антиепидемични мерки, како што се проверка на вода за  потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките.

– Доколку во училиштето се појави заболен од Ковид-19 или лице кое имало контакт со лице заболено од Ковид-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително носење заштитна маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а општината до Министерството за образование и наука

– Ако ученик развие симптоми на Ковид-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.
– Доколку се потврди дека ученик е заболен од Ковид-19, се известува епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје кој итно треба да направи анкета со наставниците и учениците за процена на степенот на ризик врз основа на контактите што ги имале.

Извор:fakulteti.mk

  Категории: