ДНЕВЕН РЕД НА ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

ДНЕВЕН РЕД НА ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
јануари 24 17:02 2022

Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам третата седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.01.2022 година (петок). Третата седница на Советот на Општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 13:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од втората седница на советот на општина Пехчево;
 2. Предлог одлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈKП ,,Комуналец,, – Пехчево, за 2022 година;
 3. Предлог одлука за усвојување на Финансиски план на ЈKП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2022 година;
 4. Предлог одлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2022 година;
 5. Oдлука за усвојување на деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за период од 01.01.2021 до 30.09.2021 година;
 6. Предлог одлука за усвојување правилник за плати и други надоместоци на плата на вработените во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;
 7. Предлог одлука за давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници, давателите на јавни услуги и помошно техничките лица;
 8. Предлог одлука за давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП Комуналец за висината на цената за плаќање на лица ангажирани од ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево, за вршење на работи;
 9. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, Пехчево за 2021 год;
 10. Предлог одлука за усвојување на Програма за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, Пехчево за 2022 година;
 11. Предлог одлука за усвојување на годишна програма за финансирање на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2022 година;
 12. Предлог програма за еднакви можности на жените и мажите на општина Пехчево и работа на КЕМ за 2022 година;
 13. Предлог програма за активностите на Општина Пехчево во областа на туризмот за 2022 година;
 14. Предлог одлука за усвојување на измени и дополнувања на Статутот на општина Пехчево;
 15. Предлог одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;
 16. Предлог одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година;
 17. Предлог одлука за усвојување на иницијатива за изработка на планска документација – Урбанистички проект за формирање на градежна парцела;
 18. Предлог одлука за усвојување на Програма за работа на oдделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР, при општина Пехчево за 2022 год;
 19. Предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2022 година;
 20. Предлог програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Пехчево за 2022 година;
 21. Предлог програма за третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња за 2022 година;
 22. Барања од граѓани;
 23. Советнички прашања;
 24. Тековни активности;

Совет на општина Пехчево

Претседател

Виолета Ѓорѓиевска

  Категории: