УСВОЕНА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

УСВОЕНА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА
март 11 15:15 2022

Со 13 гласа ЗА и ниту еден против, денеска на 10-тата Седница на Совет на општина Берово, усвоена е завршната сметка на Општина Берово за 2021 година.

Притоа од планирани 334.580.000,00 на приходна и расходна страна, реализирани се 306.801.289,00 денари на приходна, од кои потрошени се 286.842.030,00 денари.

Од основниот  Буџет за 2021 година, од проектирани 100.949.186,00 денари, реализирани на  расходна страна се  82.456.375,00 денари.

Од Буџетот на дотации, планирани се 180.636.965.00 а реализирани на расходна страна се 172.130.549,00 денари.

Од Буџетот на самофинансирачки активности, кој беше проектиран на сума од 15.954.000,00,  реализирани на расходна страна се 13.288.855,00 денари.

Од Буџетот на донации, од проектираните 37.039.849,00 денари, а реализирани на расходна страна се  18.966.251,00.

Или вкупно реализирани , на приходна страна се 306.801.289,00 денари, од кои  :

 • Даночни приходи 30.849.260,00 денари
 • Неданочни приходи 15.325.964,00 денари
 • Капитални приходи 7.298.616,00 денари
 • Трансфери 225.954.868,00 денари
 • Донации 27.372.681,00 денари

Вкупно реализација на расходна страна се 286.842.030,00 денари, од кои  :

 • Плати и надоместоци 145.945.566,00 денари
 • Резерви и недефинирани расходи 480.000,00 денари
 • Стоки и услуги 54.905.455,00 денари
 • Каматни плаќања 4.597,00 денари
 • Субвенции и трансфери 13.218.665,00 денари
 • Капитални расходи 69.950.333,00 денари
 • Отплата на главнина 2.337.414,00 денари

Покрај завршната сметка на Буџетот на Општина Берово за 2021 година, усвоени  на 10-тата Седница на Совет на Општина Берово, се најдоа и финансиските извештаи на единките кориснички и годишните извештаи по програмите и проекти од Одделенијата при Општина Берово.

  Категории: