СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО УТРЕ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 20-ТАТА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО УТРЕ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 20-ТАТА СЕДНИЦА
ноември 28 21:29 2022

На 20-тата Седница на Совет на Општина Берово, која ќе се одржи утре (29.11.2022 година), со почеток во 08:00 часот, ќе се најдат следните точки на дневен ред:

 1. Записник од 19-тата Седница на Совет;
 2. Предлог Измена на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2022 година;
 3. Предлог Одлука за формирање на Локален совет за превенција 2022- 2026 година;
 4. Предлог Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари без надоместок на Здружение на пензионери Берово;
 5. Предлог Одлука за давање на времено користење без надоместок на простории во стара гимназија на Пинг Понгарски Клуб Берово;
 6. Предлог Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Берово на ЈПКР “Услуга” Берово;
 7. Предлог Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движна ствар –мебел и постелнини на ОЈУСЗСЛ „д-р. Иван Влашки“ Берово;
 8. Предлог Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движна ствар – мебел на ОЈУСЗСЛ „д-р. Иван Влашки“ Берово;
 9. Предлог Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движна ствар –прочистувачи на воздух на ОЈУДГ „23 Август“ Берово;
 10. Предлог Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движна ствар – фотоволтаични системи на ЈПКР “Услуга” Берово, ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово и ОСУ “Ацо Русковски” Берово;
 11. Измена на Правилникот за утврдување на износот на надоместокот на трошоците за престој во ОЈУСЗСЛ „Д-р Иван Влашки“ Берово што паѓа на товар на корисниците;
 12. Предлог Програма за еднакви можности на мажите и жените за 2023 година;
 13. Предлог Програма за уредување на градежно земјиште за 2023 година;
 14. Деветмесечен извештај за финансиско работење на ЈПКР “Услуга” Берово за 2022 година;
 15. Извештај за трет квартал за работа на Дом на културата “Димитар Беровски” Берово за 2022 година;
 16. Квартален извештај за реализација на Програмата за активностите на ОЈУСЗСЛ д –р Иван Влашки Берово за 2022 година (01.07.2022 – 30.09.2022 година);
 17. Извештај за видови и број на интервенции од ТППЕ Берово за период од 01.07-30.09.2022 година;
 18. Квартален извештај за реализација на Програмата Г1 Програма за подршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2022 година III квартал (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 19. Квартален извештај Г2 ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово за 2022 година во областа на туризмот (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 20. Квартален извештај Програма за Енергетска ефикасност на општина Берово за 2022 година (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 21. Кумулативен извештај (трет квартал) за реализација на Програмата за активностите на Општина Берово во областа на културата во 2022 година;
 22. Кумулативен извештај (трет квартал) за реализација на ПРОГРАМА за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2022 година;
 23. Кумулативен извештај (трет квартал) за реализираните активности и исплатени средства од програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности на Општина Берово;
 24. Кумулативен извештај (трет квартал) за реализација на Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја во Општина Берово за 2022 година;
 25. Квартален ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, во 2022 година (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 26. Квартален ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТНО ДЕЈСТВО НА ВОДИТЕ (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 27. Квартален Извештај за ПРОГРАМАТА за зимско одржување на локални улици и патишта (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 28. Квартален Извештај за реализација на П Р О Г Р А М А –  J4 за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Берово за 2022 година (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 29. Кваратален Извештај за реализација на ПРОГРАМА – J7 за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Берово за 2022 година (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 30. Квартален ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА БЕРОВО (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 31. Квартален Извештај ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА за други комунални услуги, третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2022 година (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 32. Квартален ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Берово за 2022 година (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 33. Кваратлен Извештај на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2022 год (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 34. Квартален Извештај за П Р О Г Р А М А ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ  НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2022 ГОДИНА (кумулативно од 01.01.2022 до 30.09.2022 година);
 35. Советнички иницијативи и прашања;
 36. Барања од институции и граѓани.

Совет на Општина Берово

Претседател

Марија Буровска

  Категории: