Советот на Општина Берово утре ќе ја одржи 9-тата Седница

Советот на Општина Берово утре ќе ја одржи 9-тата Седница
февруари 17 17:18 2022

Советот на Општина Берово, утре, со почеток во 8:00 часот, преку zoom платформата ќе ја одржи својата 9-та седница.

На седницата ќе се најдат следните точки на дневен ред:

Д н е в е н  р е д:

 1. Записник од 8-ма Седница на Совет на општина Берово;
 2. Предлог Измена на Одлука за извршување на Буџетот;
 3. Предлог Измена на Буџетски Календар за 2022 година;
 4. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на  Буџетот на општина Берово за 2022 година;
 5. Предлог Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Берово за 2022 година;
 6. Извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на Општина Берово за 2021 година;
 7. Предлог Одлука за расходување на опрема и канцелариски мебел на Општина Берово;
 8. Предлог Измена и дополнување на Програма (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба,реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Беровово 2022 година;
 9. Предлог Измена и дополнување на Програма за заштита од штетно дејство на водите во 2022 година;
 10. Предлог Годишна програма за поставување на урбана опрема за општина Берово за 2022 година;
 11. Предлог Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот “Реконструкција на улица во с .Смојмирово, потег од црква до селски гробишта, Општина Берово”;
 12. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот -“Реконструкција на улица во с.Смојмирово, потег од црква до селски гробишта, Општина Берово ;
 13. Предлог Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот „Реконструкција на тротоари на улица Борис Кидрич, од раскрсница со улица Вељко Влаховиќ – Јуриј Гагарин до раскрсница со улица Гоце Делчев“ ;
 14. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот -„Реконструкција на тротоари на улица Борис Кидрич, од раскрсница со улица Вељко Влаховиќ – Јуриј Гагарин до раскрсница со улица Гоце Делчев“ ;
 15. Предлог Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот „Реконструкција дел на улица Димитар Влахов и Партизанска во село Русиново, Општина Берово“ ;
 16. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот -„Реконструкција дел на улица Димитар Влахов и Партизанска во село Русиново, Општина Берово“ ;
 17. Предлог Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за управување на водите за 2022 година;
 18. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проектот „Реконструкција на водоснабдителна мрежа во с. Владимирово, Општина Берово“ за Крак 2:  J2 – J3 – J4 – 69;
 19. Предлог Одлука за давање согласност за преземање дејствија за реконструкција и санација на Спомен костурница на паднати борци во НОБ;
 20. Предлог измена на Програма за развој  на спорт и спортско рекреативни активности на Општина Берово за 2022 година;
 21. Предлог измена на Програма за култура за 2022 година;
 22. Годишен извештај за информации од јавен карактер (01.01.2021 – 31.12.2021 година);
 23. Годишен извештај за работа на ОЈУСЗСЛ„ Д-р Иван Влашки„ Берово за 2021 година;
 24. Годишен извештај за работа на ТППЕ за 2021година;
 25. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на ОСУ “Ацо Русковски” Берово;
 26. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ„Дедо Иљо Малешевски“ Берово;
 27. Годишен извештај за работа за 2021 година на Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово;
 28. Барања од институции и граѓани;
 29. Советнички иницијативи и прашања

Граѓаните ќе можат седницата да ја проследат на следниот линк:

https://us02web.zoom.us/j/6576211091?pwd=ZzVndWg1NnEybDVvT0VkUHZYeXRzZz09

  Категории: