СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО УТРЕ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 6-ТАТА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО УТРЕ ЌЕ ЈА ОДРЖИ 6-ТАТА СЕДНИЦА
декември 27 15:42 2021

Советот на Општина Берово, утре, со почеток во 8 часот, ќе ја одржи 6-тата Седнница, со следниот дневен ред:

Д н е в е н   р е д

 1. Записник од 5-та Седница на Совет на општина Берово;
 2. Годишна Програма за работа на Дом на култура “Димитар Беровски” Берово за 2022 година;
 3. ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2021 година;
 4. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3220-1 КО Берово на Звонко Каширски
 5. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3643-9, 3643-8 и 3644-1 КО Берово на Перса Чолевска
 6. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 5986 КО Берово на Игор Стојановски
 7. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 6270 и 6265 КО Берово на Јана Везенковска
 8. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 1576 КО Ратево на Ванчо Ременски с.Ратево
 9. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3654 КО Двориште на Ване Колев од Струмица
 10. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3222 КО Митрашинци на Борчо Арсов од Виница
 11. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3950-1 КО Берово на Војо Шишовски од Берово
 12. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4191-1 КО Берово на Биковски Златко од Берово
 13. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 6995 КО Берово на Јован Буовски од Берово
 14. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4191-1 и КП 4191-3 КО Берово на Биковски Војо од Берово
 15. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4398 КО Митрашинци на Живко Вучковски од с.Митрашинци Берово
 16. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3955 КО Владимирово на Венко Ужевски од с.Владимирово Берово
 17. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4103 КО Берово на Ратка Коловска Берово
 18. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 7107 КО Ратево на Ѓорѓи Тасевски с.Ратево Берово
 19. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 1454 КО Ратево на Ванчо Ременски с.Ратево  Берово
 20. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 5354 КО Берово КО Берово на  Арифовска Никовска Бистра и Никовска Лилјана
 21. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3967-1 КО Берово на Папалиски Дарко
 22. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 726-1 и КП 726-2 КО Берово на Пипонски Илија
 23. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 9600 КО Русиново на  Гарванлиева Јулија
 24. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3986 КО Берово на  Чиндаровски Саит
 25. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 10153 КО Берово на  Филип Арменски
 26. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 9513 КО Владимирово на Ханџиски Благој и Ханџиски Митко
 27. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 5705-2 КО Берово на Шишовски Митко
 28. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП1430 КО Русиново на  Мирчовски Војо
 29. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 5868 КО Берово на  Темелков Илија
 30. ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4243 КО Владимирово на Шуперлиски Благој
 31. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 1658 КО Владимирово на  Царовски Васко
 32. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 9322 КО Владимирово на Шуперлиски Благој и Шуперлиски Ванчо
 33. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 7005-1 КО Берово на Чучурска Маре
 34. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 6984 КО Берово на Александар Пелтековски
 35. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 698-3 КО Берово на Грковски Кирил
 36. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3596 КО Берово на Биковски Михаил
 37. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 6988-1 КО Берово на Пелтековска Александра
 38. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4367-1 КО Берово на Ѓорѓи и Илија Чиплаковски од Берово
 39. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3486-1 КО Берово на Бранко Миловски од Берово
 40. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 5298 и КП 13711-2  КО Берово на  Дарко Милевски од с.Смојмирово Берово
 41. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3643-1 КО Берово на  Корчовски Сашко од с.Русиново Берово
 42. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 8233 КО Русиново на  Драги Тушевски од с.Русиново Берово
 43. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 842-2 и КП 842-1 КО Берово на  Олга Костадинова, Данче Цветкова и Томо Миовски
 44. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 4267 КО Владимирово на  Михаил Чаушки од с.Владимирово, Берово
 45. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 500 КО Берово на  Благој и Славица Галабовски од Берово
 46. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3035 КО Владимирово на  Марјан Паговски од с.Владимирово, Берово
 47. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 3030 и КП 3034 КО Владимирово на  Марјан Паговски од с.Владимирово, Берово – ДЕЛОВЕН
 48. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 6183  КО Двориште на  Мирчо Стојчовски од с.Двориште, Берово
 49. Предлог ОДЛУКА за Усогласување за легализација на КП 9499 КО Берово на  Ѓердовска Елица од Скопје
 50. Предлог О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за  изработка на Урбанистичко планска документација Урбанистички Проект за Туристички комплекс со намена А4 – Времено сместување на КП 36, КО Берово, Општина Берово на Сашо Цветановски од Скопје
 51. Предлог О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистичко планска документација Урбанистички Проект за Туристички комплекс со намена А4 – Времено сместување на КП 10462 и 10463, КО Берово вон-град,, на Ефтим Бетински од Скопје
 52. Предлог О Д Л У К А за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изработка на Урбанистичко планска документација Урбанистички Проект со намена А3.3 – Згради за престој на Пензионери, стари и немоќни лица, на КП 5739/1, 5739/10, 5739/17 и 5739/18,КО Берово вон-град, на Благој Механџиски од Скопје
 53. Барања од институции и граѓани;
 54. Советнички иницијативи и прашања.

Совет на Општина Берово

Претседател

Стево Суџуковиќ

  Категории: