СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО УТРЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЌЕ ЈА ОДРЖИ 10-ТА СЕДНИЦА

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО УТРЕ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЌЕ ЈА ОДРЖИ 10-ТА СЕДНИЦА
март 10 15:07 2022

На 10-тата Седница на Совет на Општина Берово, ќе се најдат следниве точки на дневен ред:

 1. Записник од 9-та Седница на Совет на Општина Берово;
 2. Измена на Годишен план за вработување на Општина Берово за 2022 година;
 3. Предлог Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2022 година;
 4. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проект од Програмата за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2022 година;
 5. Предлог Одлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства од Програмата за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2022 година;
 6. Предлог Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Берово во реализација на проект од Програмата за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите за 2022 година;
 7. Годишен извештај за реализација на програмата Г1 за поддршка на локалниот економски развој на Општина Берово за 2021 година;
 8. Годишен извештај за реализација на програмата за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2021 година;
 9. Годишен извештај за реализација на Г2 програма за активностите на Општина Берово за 2021 година во областа на туризмот;
 10. Извештај за програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја во општина Берово за 2021 година;
 11. Извештај за реализираните активности и исплатени средства од програмата за развој на спортот и спортско рекреативните активности на општина Берово за 2021 година;
 12. Извештај за реализација на програмата за активностите на општина Берово во областа на културата за 2021 година;
 13. Извештај за реализација на  програмата за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2021 година;
 14. Извештај за реализација на Програмата за заштита на населението од заразни болести во општина Берово за 2021 година;
 15. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 16. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 17. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 18. Извештај за реализација на Програмата за третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2021 година;
 19. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Берово за 2021 година;
 20. Извештај за реализација на Програмата за штетно дејство на водите за 2021 година;
 21. Извештај за реализација на Програма за располагање со градежно земјиште за 2021 година;
 22. Годишен Финансиски Извештај на ЈПКР “Услуга” Берово за 2021 година;
 23. Финансиски извештај од завршна сметка од Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2021 година, сметка за сопствени приходи;
 24. Финансиски извештај од завршна сметка од Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово за 2021 година, сметка за наменска дотација;
 25. Финансиски извештај за сметка за наменски дотации за 2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово;
 26. Финансиски извештај за самофинансирачка сметка за 2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово;
 27. Финансиски извештај за сметка за донации за 2021 година на ООУ “Никола Петров Русински” с.Русиново, Берово;
 28. Финансиски извештај за сметка за наменска дотација на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 29. Финансиски извештај за сметка за сопствени приходи на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 30. Финансиски извештај за донаторска сметка Еразмус 2016 на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 31. Финансиски извештај за донаторска сметка проект “Предизвик за млади” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 32. Финансиски извештај за донаторска сметка Проект “Мирот почнува со насмевка” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 33. Финансиски извештај за донаторска сметка “Еразмус +” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 34. Финансиски извештај за донаторска сметка “Еразмус +” на ОСУ “Ацо Русковски” Берово за 2021 година;
 35. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година за сметка за наменска дотација во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 36. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година на сопствена сметка во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 37. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година на донаторска сметка ЕРАЗМУС 2016 во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 38. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година на донаторска сметка Предизвик за млади истражувачи во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 39. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година на донаторска сметка ЕРАЗМУС 2019-1-TRO1-KA229-077232_3 во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 40. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година на донаторска сметка ЕРАЗМУС 2019-1-TRO1-KA229-076762_2 во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 41. Финансиски извештај за реализирани приходи и расходи во 2021 година на донаторска сметка ФОНД НА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ- програма за рурален развој во ООУ “Дедо Иљо Малешевски” Берово;
 42. Финансиски Извештај од Завршната сметка од ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2021 година – сметка за сопствени приходи;
 43. Финансиски Извештај од Завршната сметка од ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2021 година – донаторска сметка Инклузија на деца Роми во предучилишна возраст;
 44. Финансиски Извештај од Завршната сметка од ОЈУДГ “23 Август” Берово за 2021 година – сметка за блок дотација;
 45. Известување за финансиска сметка-сметка на основен буџет на буџетски корисници од ОЈУДГ„23 Август“ Берово за 2021 година;
 46. Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на самофинансирачки активности за 2021 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 47. Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на основен Буџет за 2021 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 48. Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на расходи на буџет на дотации за 2021 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 49. Финансиски Извештај од Завршна сметка – сметка на донации за 2021 година на ОЈУСЗСЛ “д-р Иван Влашки” Берово;
 50. Годишен Извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2021 година;
 51. Годишен Извештај на Општина Берово за 2021 година (годишна сметка, извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност, извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности и извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка).
 52. Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2021 година;
 53. К1 – Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Берово за извештаен период за квартал од 01.01 – 31.12.2021 година (четврт квартал);
 54. К2 – Квартален извештај за достасани ненамирени обврски за извештаен период за квартал од 01.01 – 31.12.2021 година (четврт квартал);
 55. К3 – Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините за извештаен период за квартал од 01.01 – 31.12.2021 година (четврт квартал)

Совет на Општина Берово

Претседател

Стево Суџуковиќ

  Категории: