СЛЕДНАТА НЕДЕЛА ЗАПОЧНУВА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦИТЕ 2 И 3 ВО СЕЛО ЦРНИК

СЛЕДНАТА НЕДЕЛА ЗАПОЧНУВА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦИТЕ 2 И 3 ВО СЕЛО ЦРНИК
ноември 12 13:23 2021

Александар Китански, денес изврши посета на терен во с.Црник и вовед во работа на избраниот изведувач Друштво за производство и градежништво СД –ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз од с.Звегор, Делчево за практична имплементација на проектот за изведба на две локални улици во с.Црник.

Општина Пехчево во рамки на Вториот Проект за подобрување на општинските услуги финансирани со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) – МСИП 2, имплементиран преку проектната единица во рамки на Министерството за финансии и како резултат на успешната реализација на проектот за изградба на локални улици во с.Робово и с.Умлена како и доградбата на трапезаријата при детската градинка во Пехчево доби грант средства во висина од 1.586.974,00 денари.

Преку процесот на Урбана ревизија и рангирањето на населените места во општина Пехчево според квалитетот на живеење, консултациите со месното население за приоритетните потреби од патната инфраструктура и расположливата техничка документација за користење на доделените средства и имплементација беа избрани проектите за Изградба на Крак 1 од Ул. 2 и Ул. 3 во с.Црник, општина Пехчево.

Вкупната вредност на двата проекти е 2.002.630,00 денари со вклучен ДДВ при што и општина Пехчево учествува со сопствени средства во вкупниот буџет на проектот.

Рокот за изведба на предметните улици е 90 дена.

Надзорот на изведбата на работите е доделена на фирмата НАСА КОМ доо Скопје.

Преку овој проект општина Пехчево придонесува за подобрување на условите за живот во руралните населби.

  Категории: